Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (do 2. června 2021). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný nástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (novela § 60 odst. 6, 16, 17 a § 183 odst.  2 škol. zákona v platném znění), zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby si převzali osobně rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ve výše uvedených termínech. Ve stejném termínu mohou zákonní zástupci přijatých uchazečů předat škole zápisový lístek.
Respektujte prosím během Vaší návštěvy školy v souvislosti s agendou přijímacího řízení hygienická opatření .

Pokud nebude rozhodnutí osobně zákonným zástupcem převzato, bude zasláno poštou s poučením o vyzvednutí zásilky ve stanovené lhůtě. 

Doporučení pro nepřijaté uchazeče:

Do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. Je velmi pravděpodobné, že někteří uchazeči přijatí ke studiu nedoručí zápisový lístek, proto doporučujeme všem nepřijatým uchazečům podat odvolání.

V případě volného místa lze danému odvolání v rámci autoremedury vyhovět.

Formulář odvolání ke stažerní

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel