Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

2. Důvod a způsob založení

Nový vzdělávací subjekt Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava vzniká rozhodnutím Kraje Vysočina o sloučení příspěvkových organizací dnem  1. 7. 2014 sloučením stávajících škol:

 • Střední průmyslová škola Jihlava
 • Střední škola technická Jihlava
 • Střední škola automobilní Jihlava

Cílem sloučení je vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.

Sloučená škola představuje jednu z nových páteřních škol odborného vzdělávání a její vznik přispěje k zefektivnění sítě středních škol v kraji.

3. Organizační struktura

Vedení školy
Zaměstnanci
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 1572/3
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 1572/3
586 01 Jihlava

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-15.00
Úterý: 8.00-15.00
Středa: 8.00-15.00
Čtvrtek: 8.00-15.00
Pátek: 8.00-14.00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 567 574 611
Vedení školy
Zaměstnanci

4.5 Čísla faxu

organizace nemá

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.ssptaji.cz/ (oficiální stránky školy)

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: info@ssptaji.cz

4.8 Další elektronické adresy

kontaktní e-maily: info@ssptaji.czfakturace@ssptaji.czreditel@ssptaji.cz
ID datové schránky: 597tr4c

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 304558046/0300

6. IČ

60545992

7. DIČ

CZ60545992

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Dodatek zřizovací listiny č. 1
 • Dodatek zřizovací listiny č. 2
 • Dodatek zřizovací listiny č. 3
 • Dodatek zřizovací listiny č. 4
 • Dodatek zřizovací listiny č. 5
 • Dodatek zřizovací listiny č. 6
 • Dodatek zřizovací listiny č. 7
 • Dodatek zřizovací listiny č. 8
 • Dodatek zřizovací listiny č. 9
 • Dodatek zřizovací listiny č. 10
 • Dodatek zřizovací listiny č. 1A
 • Organizační řád
 • Školní řád
 • Klasifikační řád
 • Pracovní řád

8.2 Rozpočet (účetní uzávěrka za předchozí rok)

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb. ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zde je vnitřní směrnice školy vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. Příjem žádosti a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává písemně na adresu Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě, tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava; osobně na sekretariátu školy – tř. Legionářů 3, Jihlava; elektronickou poštou na adresu podatelny info@ssptaji.cz; na technickém nosiči dat na sekretariátu školy.
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:
*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text),*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC (dokument MS Word),*.XLS (dokument MS Excel),*.ZIP (archiv),*.CSV (csv formát),*.TIF,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky),*.ZFO,*.FO (602 Form Filler).
Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 5 MB.
Akceptovány jsou pouze nosiče dat CD, DVD, USB flash.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává Krajskému úřadu kraje Vysočina v případě, že žádost byla vyřizována ředitelem školy. Odvolání se podává řediteli školy v případě, že žádost byla vyřizována zaměstnancem školy.

12. Formuláře

Formulář z pracovní cesty

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
Portál veřejné zprávy

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele školy a jeho statutárního zástupce.

14.2 Vydané právní předpisy

organizace nevydává

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

jednostranná kopie formátu A4: 1,00 Kč
oboustranná kopie formátu A4: 2,00 Kč
jednostranná kopie formátu A3: 2,00 Kč
oboustranná kopie formátu A3: 4,00 Kč
černobílý tisk 1 strany formátu A4: 1,00 Kč
barevný tisk 1 strany formátu A4: 10,00 Kč
poskytnutí požadovaných výstupů na CD: 6,00 Kč / 1 CD
poskytnutí požadovaných výstupů na DVD: 8,00 Kč / 1 DVD
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 185,00 Kč / za každou 1 celou hodinu
náklady za poštovní službu se hradí dle ceníku poštovních služeb
náklady na balné se nepožadují

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Rozpočet a střednědobý výhled podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů novelizovaného zákonem č. 24/2017 Sb.

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel