GDPR Informace:

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava, IČ 60545992, tel. 567 574 611, e-mail: info@ssptaji.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši školu je:

Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.,  IČ: 71294376, sídlo: Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, zodpovědná osoba za pověřence – Ing. Jana Hartmanová, e-mail: hartmanova@pkvysocina.cz, tel.: 532 193 604, 724 167 744.

Oznámení o zpracování osobních údajů:

Na našich webových stránkách je zveřejněna tabulka GDPR obsahující tyto informace:

Účel zpracování, právní základ zpracování osobních údajů, specifikaci subjektů údajů, kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba a zákonný podklad pro uložení a archivaci osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

  • Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
  • Práno na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
  • Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
  • Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
  • Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
  • Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace o zpracovávaných osobních údajích

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel