Přihlášky do 3. kola denního i dálkového studia se podávají: 

 • pro tříleté obory do 27. 8. 2021
 • pro maturitní obory do 27. 8. 2021 (včetně dálkového studia Podnikání)

na adresu: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 3, 58601 Jihlava. Přihlášku můžete zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo osobně předat v úředních hodinách ve škole. Pokyny k vyplňování přihlášky a informaci o termínu zveřejnění výsledků naleznete na této stránce níže.

Nabízíme studium těchto oborů:

Název oboru

Počet předpokládaných volných míst po 2. kole PŘ pro školní rok 2021/22

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

1

26-51-H/01 Elektrikář

7

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

3

23-56-H/01 Obráběč kovů

4

23-52-H/01 Nástrojař

4

23-61-H/01 Autolakýrník

1

23-55-H/02 Karosář

3

23-62-H/01 Jemný mechanik (Hodinář)

3

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium dálkové

12

O konečném počtu přijatých žáků rozhodne ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení, naplněnosti tříd, učebně-výrobních skupin, oborů a s ohledem na organizaci výuky ve školním roce 2021/2022.

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava 
ve školním roce 2021/2022 – 3. kolo:

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s MZ – kategorie dosaž. vzděl. L:

Pro přijetí ke studiu do čtyřletého oboru s maturitou (skupina L) – Mechanik seřizovač jsou rozhodující:

 • úspěšné ukončení ZŠ
 • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)
 • dobrý zdravotní stav

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie dosaž. vzděl. H:

Pro přijetí ke studiu ve tříletých učebních oborech (skupina H) jsou rozhodující:

 • ukončení ZŠ
 • zájem o zvolený obor
 • dobrý zdravotní stav

Obory vzdělání poskytující nástavbové studium s maturitní zkouškou – kategorie dosaž. vzděl. L:

Pro přijetí dálkovému nástavbovému studiu s maturitou – Podnikání:

 • úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium navazuje
 • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)

Počty bodů:


Při přijímacím řízení u oboru vzdělání skupiny L: Mechanik seřizovač

je rozhodujícím kritériem prospěch na základní škole (možné maximum je 60 bodů) 

Pravidlo pro přidělování bodů za prospěch na ZŠ:

 • body za známky z profilových předmětů: český jazyk, cizí jazyk (v případě více jazyků první v pořadí uvedený na přihlášce), matematika a fyzika v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku.
 • průměrný prospěch ze všech povinných předmětů uvedený na přihlášce potvrzené školou v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku.

Výsledky ZŠ:

   

Známka

 

Body

1

2

3

4

5

2×ČJL

8

4

2

1

0

-10

2×CJ

8

4

2

1

0

-10

2×MAT

16

8

4

2

0

-20

2×FYZ

16

8

4

2

0

-20

Výsledky ZŠ – průměr

(1. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.)

2 × PRŮMĚR

12

Dle vzorce: (3 – ø) x 3  (na 2 des. místa)

Př.:      (3 – 1,29) x 3 = 5,13

           

            (3 – 1,31) x 3 = 5,07

Celkem:                          10,20 z 12 možných

Celkem

60 bodů

 

Ke studiu budou přijati žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či oboru.

Kritéria nesplňuje žák nebo uchazeč, který dosáhne záporného počtu bodů.

Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů kritéria v tomto pořadí:

 1. ZPS (doloženo potvrzením lékaře)
 2. lepší hodnocení profilových předmětů v pořadí matematika, fyzika (poslední dvě hodnocení: 1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy)
 3. lepší průměrný prospěch v 1. pol. 9. třídy
 4. účast na olympiádách (minimálně okresní kolo)

U tříletých učebních oborů vzdělání rozhoduje při převisu zájmu žáků nad stanoveným počtem přijímaných studijní průměr za 1. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku ZŠ, při rovnosti průměrů u více žáků pak průměry známek na vysvědčení za 1. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku ZŠ z matematiky, fyziky a praktických činností.


Při přijímacím řízení u obor Podnikání – dálkové nástavbové studium jsou rozhodujícími kritérii pro přijetí žáka ke studiu výsledky studia na SOU (max. 60 bodů).

Výsledky SOU:

3×PRŮMĚR*

60

do 1,1

20

 

2,1

10

   

1,2

19

 

2,2

9

   

1,3

18

 

2,3

8

   

1,4

17

 

2,4

7

   

1,5

16

 

2,5

6

   

1,6

15

 

2,6

5

   

1,7

14

 

2,8

4

   

1,8

13

 

3,0

3

   

1,9

12

 

3,2

2

   

2,0

11

 

3,5

1

Celkem

60

         

O přijetí žáka ke studiu na SŠPTA Jihlava rozhodne přijímací komise ve složení:

Ing. Miroslav Vítů – ředitel školy, Mgr. Josef Váca – statutární zástupce ředitele školy, Ing. Panáček, Ph.D., Mgr. Kašpárek a Mgr. Wacková, Ph.D. (zástupci ředitele na jednotlivých pracovištích).


Výsledky přijímacího řízení ve 3. kole budou známy:

 • 30. 8. 2021 u tříletých oborů (H)
 • 30. 8. 2021 u maturitních oborů (L)

a zveřejněny na webových stránkách a na všech pracovištích školy.


Pokyny pro vyplňování přihlášky

 • Prázdný formulář přihlášky ke studiu ke stažení na následně zobrazené stránce zde 
 • Název, adresu školy a název vybraného oboru vzdělání vyplňte dle tabulky:

Název a adresa školy

Obory vzdělávání

Střední škola průmyslová, technická
a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 3
586 01 Jihlava

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-61-H/01 Autolakýrník

23-55-H/02 Karosář

23-62-H/01 Jemný mechanik (Hodinář)

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

64-41-L/51 Podnikání

Škola vyžaduje u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (lékař potvrdí na přihlášce).


Zájemci o ubytování se mohou přihlásit na DM a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58 – tel.: 567304641-2, mobil: 603551694 (Ing. Březina) nebo na DM při OZS Jihlava, K. Světlé 2, Jihlava, tel.:567 587 445, (p. Kourková).


Případné dotazy na tel.: 567 574 615, 567 574 617, mobil: 776 276 354, 777 022 908

nebo na e-mail: vaca@ssptaji.cz; cvachova@ssptaji.cz

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel