Přihlášky do 4. kola denního i dálkového studia se podávají: 

  • pro tříleté i maturitní obory (včetně dálkového studia Podnikání) do 29. 9. 2021

na adresu: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 3, 58601 Jihlava. Přihlášku můžete zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo osobně předat v úředních hodinách ve škole. Pokyny k vyplňování přihlášky a informaci o termínu zveřejnění výsledků naleznete na této stránce níže.

Nabízíme studium těchto oborů:

Název oboru

Počet předpokládaných volných míst po 3. kole PŘ pro školní rok 2021/22

23-61-H/01 Autolakýrník

1

23-55-H/02 Karosář

3

23-62-H/01 Jemný mechanik (Hodinář)

2

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

2

39-41-L/51 Autotronik – nástavbové studium denní

8

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium dálkové

12

O konečném počtu přijatých žáků rozhodne ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení, naplněnosti tříd, učebně-výrobních skupin, oborů a s ohledem na organizaci výuky ve školním roce 2021/2022.

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava 
ve školním roce 2021/2022 – 4. kolo:

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie dosaž. vzděl. H:

Pro přijetí ke studiu ve tříletých učebních oborech (skupina H) jsou rozhodující:

  • ukončení ZŠ
  • zájem o zvolený obor
  • dobrý zdravotní stav

Obory vzdělání poskytující nástavbové studium s maturitní zkouškou – kategorie dosaž. vzděl. L:

Pro přijetí ke studiu v nástavbových oborech s maturitou – Autotronik a Podnikání:

  • úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium navazuje
  • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)

Počty bodů:


U tříletých učebních oborů vzdělání rozhoduje při převisu zájmu žáků nad stanoveným počtem přijímaných studijní průměr za 1. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku ZŠ, při rovnosti průměrů u více žáků pak průměry známek na vysvědčení za 1. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku ZŠ z matematiky, fyziky a praktických činností.


Při přijímacím řízení u oborů Autotronik a Podnikání – denní a dálkové nástavbové studium jsou rozhodujícími kritérii pro přijetí žáka ke studiu výsledky studia na SOU (max. 60 bodů).

Výsledky SOU:

3×PRŮMĚR*

60

do 1,1

20

 

2,1

10

   

1,2

19

 

2,2

9

   

1,3

18

 

2,3

8

   

1,4

17

 

2,4

7

   

1,5

16

 

2,5

6

   

1,6

15

 

2,6

5

   

1,7

14

 

2,8

4

   

1,8

13

 

3,0

3

   

1,9

12

 

3,2

2

   

2,0

11

 

3,5

1

Celkem

60

         

O přijetí žáka ke studiu na SŠPTA Jihlava rozhodne přijímací komise ve složení:

Ing. Miroslav Vítů – ředitel školy, Mgr. Josef Váca – statutární zástupce ředitele školy, Ing. Panáček, Ph.D., Mgr. Kašpárek a Mgr. Wacková, Ph.D. (zástupci ředitele na jednotlivých pracovištích).


Výsledky přijímacího řízení ve 4. kole budou známy:

  • 30. 9. 2021 u tříletých oborů (H) i maturitních oborů (L)

a zveřejněny na webových stránkách a na všech pracovištích školy.


Pokyny pro vyplňování přihlášky

  • Prázdný formulář přihlášky ke studiu ke stažení na následně zobrazené stránce zde 
  • Název, adresu školy a název vybraného oboru vzdělání vyplňte dle tabulky:

Název a adresa školy

Obory vzdělávání

Střední škola průmyslová, technická
a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 3
586 01 Jihlava

23-61-H/01 Autolakýrník

23-55-H/02 Karosář

23-62-H/01 Jemný mechanik (Hodinář)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

39-41-L/51 Autotronik

64-41-L/51 Podnikání

Škola vyžaduje u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (lékař potvrdí na přihlášce).


Zájemci o ubytování se mohou přihlásit na DM a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58 – tel.: 567304641-2, mobil: 603551694 (Ing. Březina) nebo na DM při OZS Jihlava, K. Světlé 2, Jihlava, tel.:567 587 445, (p. Kourková).


Případné dotazy na tel.: 567 574 615, 567 574 617, mobil: 776 276 354, 777 022 908

nebo na e-mail: vaca@ssptaji.cz; cvachova@ssptaji.cz

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel